Εισφορές

Εισφορές

Η ετήσια εισφορά μελών προς τον Σύνδεσμο καθορίζεται από το καταστατικό και ανέρχεται σε 6 ευρώ, ενώ το εφ’ άπαξ δικαίωμα εγγραφής σε 5 ευρώ.Τα παραπάνω ποσά αυξομειώνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του...
Καθορισμός Εισφοράς

Καθορισμός Εισφοράς...

Το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε διαχειριστικό έτος καθορίζει με απόφασή του την καταβολή από τα μέλη του της ετήσιας συνδρομής η οποία καταβάλλεται ολόκληρη και το ποσό της εφ’ άπαξ πληρωμής δικαιώματος εγγραφής για τα νεογραφόμενα μέλη.Επίσης μπορεί να επιβάλλει έκτακτη εφ’ άπαξ εισφορά των μελών προς ενίσχυση των πόρων του Συνδέσμου, αποφασίζοντας για την παραπάνω ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του Συνδέσμου. Με την καταβολή των εισφορών εκδίδεται διπλότυπη απόδειξη που φέρει την σφραγίδα του Συνδέσμου και την υπογραφή του...